Платформа за родови статистики

  • Vektor_Logo_MTSP_MK_horizontal
  • Logo_stat_calibri_mk
  • Vektor_Logo_MTSP_MK_horizontal
  • logo
  • UN_Women_English_No_Tag_Blue copy

Платформата е изработена со поддршка на UN Women, во рамките на проектот Советодавни услуги за вклучување на родовата перспектива за администрацијата на Северна Македонија на централно ниво – Инструмент за родова еднаквост (Gender Equality Facility – GEF), што го спроведува канцеларијата на UN Women во Северна Македонија во партнерство со Секретаријатот за европски прашања и Министерството за труд и социјална политика, со финансиска поддршка од Шведска. Ставовите изразени на платформата се ставови на Државниот завод за статистика и не мора да ги претставуваат ставовите на UN Women, Обединетите нации или на која било од нејзините поврзани организации. Прикажаните граници и имиња и употребените ознаки на мапите на оваа платформа не значат официјално прифаќање од страна на Обединетите нации.

Развиено од: