Стапка на смртност кај возрасни


Стапка на смртност кај возрасни лица,15-59 години, по пол, 2019-2022

Кликнете на кругот за да ги видите податоците за одредена година