Очекувана должина на животот при раѓање


Очекувана должина на животот при раѓање, по пол, во години, 2015-2020

Кликнете на кругот за да ги видите податоците за одредена година