Учество на жени пратенички во парламент


Учество на жени - пратенички во националниот парламент ,% на мандати, 2012-2021

Кликнете на кругот за да ги видите податоците за одредена година