Јаз во заработувачката


Јаз во заработувачката меѓу жените и мажите по сектори, во проценти, 2018

Кликнете на кругот за да ги видите податоците за одредена година