Долгорочна невработеност


Долгорочна невработеност, по пол, 2013-2022

Кликнете на кругот за да ги видите податоците за одредена година