Стапки на невработеност


Стапки на невработеност на населението на возраст од 15 до 29 години според полот, 2019-2022

Кликнете на кругот за да ги видите податоците за одредена година