Осудени полнолетни лица според видот на кривичното дело


Осудени полнолетни лица според видот на кривичното дело, видот на изречената санкција и полот, 2019-2022

Кликнете на кругот за да ги видите податоците за одредена година