Стапки на запишување во основно образование


Стапки на запишување во основно образование, по пол, по учебна година, 2020-2023

Кликнете на кругот за да ги видите податоците за одредена година